l’équipe municipale

Pierre Lignier : maire

Philippe Dostert : 1er adjoint

Hubert Fürter : 2e adjoint

Cédric Bissey : 3e adjoint

Philippe Agnès : conseiller

Jacques Barraud : conseiller

Yves Bazin : conseiller

Valérie Chazee : conseillère

Corinne Cortel : conseillère

Gilbert Leroux : conseiller

Georges Lorton : conseiller